Φωτογραφίες

Τεσφίνα, ο πύργος του Κυριάκη Σταθάκου

Τσεσφίνα, ο πύργος των Σταθαίων